HISTORIE

Gemeenschapscentrum de Hamar bestaat 40 jaar! 
 

Dit jaar (2016) is het 40 jaar geleden dat Stichting de Hamar werd opgericht.
Even terug in de historie.
In 1969 werd een stuurgroep geformeerd onder voorzitterschap van wethouder H.Seijben, die tot taak kreeg een structuurplan (visie op langere termijn) voor te bereiden. Dit onderdeel van beleid werd afgerond in de gemeenteraadsvergadering van 28 september 1972.
In de gemeenteraadsvergadering van 25 november 1971 werd tot aankoop van het voormalige industriepand Stevens Meubelfabriek NV besloten. Directeur A.Stevens heeft nadien een belangrijke voortrekkers rol vervuld om de meubelfabriek om te turnen naar een gemeenschapsaccommodatie.
Na goedkeuring van het raadsbesluit door Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 2 mei 1972 werd op 3 augustus 1972 de notariële akte van eigendomsoverdracht verleden.
Op 7 november 1972 werd een driemanschap uit de Belfeldse gemeenschap (bestaande uit A.Stevens, H.Willemse en H.Heijmans) uitgenodigd voor een onderhoud met het gemeentebestuur vertegenwoordigd door burgemeester van Rijckvorsel, de wethouders Seijben en Spee en de gemeentesecretaris M.Snel. Dit was het begin van verdere ontwikkelingen om te komen tot een centraal gebouw in Belfeld waarin en het gemeentehuis en de nieuwe Hamar ondergebracht moest worden. Het zou daarna nog jaren duren alvorens alle plannen uitgevoerd werden.
Vanaf die tijd werd aan het drie manschap de volgende personen toegevoegd (H.Spee, J.Knippels, M.Snel, C. den Dulk, H,Kuijpers, A.van Moorsel en J.Stals). die tot taak hadden een bestuur samen te stellen. Het zal duidelijk zijn dat na de bestuurssamenstelling een groot aantal Belfeldenaren in vele commissies zitting hebben genomen.
Volgens de statuten is de notariële akte van stichting de Hamar op 7 mei 1976 door notaris Mr.S.Kerpen uit Tegelen verleden
Bij gelegenheid van Koninginnedag (30 april 1976) werd een deel van de accommodatie in gebruik genomen. In oktober 1976 werden de overige ruimten in gebruik genomen.
Dit betekende ook dat vanaf 1 mei 1976 personeel in dienst werd genomen t.w. A.Simons en achtereenvolgens Th.Gitmans – J.Engelen – mw. Gerards en mw Simons, beide dames op parttime basis.
Vanaf 30 juni 1977 kwam de bestuurssamenstelling er geheel anders uit te zien, en wel als volgt:
H.Willemse (voorzitter) - P.Spee (vice-voorzitter) – A.van Moorsel (secretaris) – P.Strous (plv. secretaris) – P.Derks (penningmeester) en P.Buskes (plv. penningmeester)
Ter ondersteuning van en advisering aan de genoemde bestuursorganen werden 5 commissies samengesteld: voor gebouwen (L.Reihs) – voor gebruikers (H.v.d.Linden) – voor sportgroep ( H.Wetzels) – voor publiciteit (H.Verkoijen) en voor financiën (P.Derks).
De openingsactiviteiten van de Hamar werden pas op zaterdag 22 en zondag 23 april 1978 gehouden omdat een reconstructie van de Julianastraat werd uitgevoerd die pas in maart 1978 werd afgerond.
De opening werd verricht Drs. Fr.van de Voort, Stimulator vanuit Provinciaalniveau, oud Belfeldenaar en lid van GS van Limburg.
Kunstwerken.
In de hal van de oude Hamar werd een kunstwerk onthuld door mevr. A.Visschers-van Hinsberg, echtgenote van toenmalig burgemeester P.Visschers. Het kunstwerk was een ontwerp van L. Reihs – L. Verstappen en H. Hendriks.
Een aardewerk kunstwerk ontworpen door oud inwoner G. Kuenen kreeg in vergaderruimte 1 zijn plaats.
Een kruisbeeld in mozaïk, naar een ontwerp van L. Reihs, werd in de hal van de Hamar geplaatst.
Alle genoemde kunstwerken heeft het huidige Stichtingsbestuur doen besluiten deze kunstwerken te behouden en in de nieuwe Hamar die op 8 juni 2013 geopend werd een prominente plek te geven.
Van sportzaal naar sporthal.
In de beginfase was er (financieel) alleen ruimte voor een nieuwe sportzaal die daarna in 2000 tot sporthal werd verbouwd. Dit werd gelukkig voor sportend Belfeld nog besloten voordat de herindeling met Venlo tot stand kwam.
HAMAR.
De naam Hamar is een met name in het Noord Limburgse in diverse vormen en schrijfwijze voorkomende – aanduiding voor een aanlegplaats of aanlegsteiger voor schepen. Symbolisch betekent dit het eindpunt/rustpunt waar het goed toeven is voor de mens, die zich moet kunnen ontspannen en ontplooien na de dagelijkse en vaak intensieve bezigheden op het werk - bij voorkeur Belfeldse – individuen en groeperingen.
Bij een prijsvraag, waaraan iedere inwoner heeft kunnen deelnemen werd uit de 140 inzendingen op 6 februari 1976 de naam Hamar gekozen, de inzender van deze naam was J.Pouls. En deze naam werd na de opening in 2013 ook behouden. Vaak wordt er in de volksmond nu gesproken over - Hamar 2.
Sloop oude Hamar en wat daaraan vooraf ging.
Vanaf de beginjaren 2000 werd duidelijk dat de oude Hamar langzaam maar zeker een grote renovatie moest ondergaan. De accommodatie was al 30 jaar in gebruik en vertoonde steeds meer (bouw) technische mankementen die – als er niets zou gebeuren – alleen maar groter zouden worden. Mede door de slechte staat van het gebouw waren de energiekosten (mede door verouderde installaties) enorm opgelopen.
De talrijk gevoerde discussies gingen over: of verbouwen of gedeeltelijk slopen of helemaal slopen. De sporthal en de bibliotheek zouden dan blijven.
Bestuurswisseling
Omdat de nieuwe plannen steeds concreter werden besloot het oude bestuur, onder leiding van toenmalig voorzitter J. Hendriks, af te treden. Het standpunt was dat een nieuw te vormen bestuur de nieuwe ontwikkelingen vorm moest gaan geven.
Op 1 september 2007 nam Belfeldenaar J.Geurts het voorzitterschap over. In goed overleg werd afscheid genomen van het oude Hamar-bestuur en kon de nieuwe voorzitter aan de slag. In april 2008 werden de heren P.Hendrix (secretaris) en T.Kessels (penningmeester) toegevoegd.
Dit driemanschap was zich ervan bewust dat er een berg werk te verzetten was en men niet kon inschatten wat er allemaal op hun bestuurspad terecht kwam. Besloten werd toen ook te wachten met een verdere bestuursaanvulling totdat de nieuwbouw gerealiseerd was. Men koos voor korte lijnen zodat snel op alle zaken gereageerd kon worden.
Na de opening van de nieuwe Hamar werd in 2013 het bestuur uitgebreid met G.Rühl en F. Varga zodat het bestuur op dit moment uit 5 personen bestaat. Zij doen dit werk als vrijwilliger.
Voortgang
Gemeente Venlo en Woonservice Urbanus besloten in 2008 de oude Hamar volledig te slopen.
Een Stuurgroep (gemeente Venlo-Woonservice Urbanus) werd als eerste opgericht om de sturing te geven aan dit hele project. De totale bouwkosten werden toen geraamd op € 5,5 miljoen. Dit was exclusief de renovatiekosten van de Sporthal.
Een projectgroep zag vervolgens het levenslicht. Hierin waren vertegenwoordigd een afgevaardigde van de gemeente Venlo, Woonservice Urbanus, architect en Stichting de Hamar.
Op initiatief van Stichting de Hamar werd een Klankbordgroep opgericht. Deze bestond uit een afvaarding van de grootste gebruikers/huurders van de Hamar. Zij zijn in die periode diverse keren m bij elkaar gekomen en hebben veel inbreng gehad in de totstandkoming van Hamar 2.
De nieuwe Hamar moest aan de volgende criteria voldoen:
Het gebouw moest passen in de dorpskern
• Multifunctionaliteit en flexibiliteit
• Duurzaamheid van het gebouw
• Toegankelijk voor mensen met een beperking
• toepassing van het cradle to cradle principe, althans voor zover dit financieel haalbaar was
• Passend binnen het budget van € 5,5 miljoen.

Door de gemeente Venlo en Woonservice Urbanus werd een architecten selectie gehouden. Door een selectiecommissie werd uiteindelijk gekozen voor het ontwerp dat aan alle hierboven vermelde criteria het meeste voldeed het werd nl. Jeanne Dekkers Architectuur uit Delft. Dit bureau was nauw betrokken bij de wensen vanuit de Klankbordgroep. Een Programma van Eisen was het resultaat waarin zich alle partijen konden vinden.
In het kort enkele belangrijke fases richting nieuwe Hamar

10 april 2008
Klankbordgroep komt voor de 1e keer bij elkaar

14 oktober 2009
ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomsten door de leden van de Klankbordgroep

27 mei 2010
College van Burgemeester en wethouders stemmen in met de selectiekeuze van Jeanne Dekkers Architectuur te Delft

12 september 2010
Ondertekening realisatie overeenkomst tussen gemeente en Woonservice Urbanus en de Hamar. Gemeente en Urbanus leggen vast dat zij gaan investeren

1 juli 2011
Laatste avond in de oude Hamar. Voor alle gebruikers, personeel en vrijwilligers werd een laatste activiteit aangeboden voordat de slopershamer zijn werk zou gaan doen.

3 oktober 2011
Aanvang sloop oude Hamar. Alleen de bibliotheek en sporthal bleven overeind.

16 februari 2012
Wethouder R. Testroote – J. v.d.Bercken directeur Woonservice Urbanus en J. Geurts voorzitter Stichting de Hamar verrichten onder toeziend oog van de toenmalig Belhamel Prins Tom (Reinders) d´n Ièrste de eerste bouwhandeling.
Aan moeder aarde werd een kist toevertrouwd met daarin allerlei zaken die uit de oude Hamar bewaard zijn gebleven. Ooit zal deze kist weer het daglicht zien!

18 oktober 2012
Laagste punt van de Hamar werd bereikt. Tot een diepte van 140 meter zijn 14 buizen geslagen die voor een duurzame opwekking van warmte - in de winter en koeling in de zomer - moeten zorgen.

15 maart 2013
Ondanks diverse vertragingen veroorzaakt door o.a. asbest werd geheel volgens planning de nieuwe Hamar door aannemer Willems Bouw uit Venlo de firma Energa uit Venlo en Megens Installatiebedrijf uit Druten opgeleverd.
Maar na deze oplevering was voor personeel en veel vrijwilligers heel werk aan de winkel. Het gebouw was technisch opgeleverd maar alle ruimtes moesten worden ingericht. Een multifunctionele keuken en complete barinrichting met inventaris moest worden uitgezocht. Alle lokalen en de nieuwe grote Hamar zaal moesten worden ingericht en ga zo maar door.
Uiteindelijk was het dan zover. Op zaterdag 8 juni 2013 vond de officiële opening plaats in het bijzijn van iedereen die ook maar iets met de bouw en inrichting te maken heeft gehad. Honderden Belfeldenaren kwamen op zondag 9 jun 2013 een kijkje nemen in “hun” nieuwe Hamar.
Nu, bijna 3 jaar later kunnen we met trots zeggen dat Belfeld over een prachtig gemeenschapscentrum beschikt aangevuld met een volwaardig ingerichte sporthal - een Gezondheidscentrum – Bibliotheek – Dierenkliniek.
Voor de komende 25 jaar moet dit multifunctioneel gebouw voor iedere Belfeldenaar, vereniging of bezoekers een plek zijn waar men graag naar toe gaat.
Om de exploitatie van de Hamar voor de toekomst te waarborgen zullen markt conforme huurprijzen en horecatarieven in rekening worden gebracht. Zie hiervoor de website: www.dehamar.nl
Het Stichtingsbestuur stelt zich tot doel om de huurprijzen en tarieven zo laag mogelijk te houden zodat iedereen van de Hamar gebruik kan blijven maken.
Maar het allerbelangrijkste is wel dat de Belfeldenaar en overige bezoekers de weg naar de Hamar weten te vinden. Pas dan kan van een gezonde financiële exploitatie gesproken worden om gemeenschapscentrum de Hamar in lengte van jaren open te houden.
Belfeld, april 2016.

Openingstijden

De Hamar is elke werkdag vanaf 10:00 geopend, met uitzondering van de dagen dat de prikpost aanwezig is. Op zaterdag en zondag is de Hamar geopend als er activiteiten plaatsvinden. Houdt hiervoor de Facebook- en Instagram-pagina van de Hamar in te gaten.

 

 

Contact

STICHTING' DE HAMAR'

STEVENSPLEIN 2
5951 DV BELFELD
Tel : 077 - 47 51 960
info@dehamar.nl


LIMBURG NEDERLAND

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zoeken